Archives For Roeping

sin-van-die-lewe

Maar hoe vind jy jou gawe of jou lewensroeping vir hierdie lewe? Daar is ‘n Venn-diagram wat dalk ‘n baie sinvolle oefening vir jou kan wees…

Die eerste sirkel bevat jou waardesisteem. Dit is die dinge waaraan en waarin jy glo. Dit is dinge wat vir jou belangrik is en eintlik jou lewensuitkyk bepaal. Solank as wat jy vanuit hierdie sirkel leef en beweeg, sal jy lewensvervulling beleef. Mens raak sielsongelukkig as daar van jou dinge verwag word wat indruis teen jou waardesisteem.

Die tweede sirkel bevat alles wat jou uniek maak. Jou sterkpunte, ervaring, dinge waaroor jy passievol voel – selfs jou foute of seerkry in die lewe. Mens sou kon sê dat dit die dinge in die lewe is waaroor jy as rentmeester aangestel is.

Die derde sirkel bevat jou konteks. Op ‘n manier wil jy altyd hê dat jou roeping relevant sal wees vir jou konteks. So hoe lyk dit rondom jou? Wat sien jy raak? Wat is die nood of die behoeftes rondom jou op die oomblik?

roeping

En nou kom die vraag hoe mens die informasie in hierdie 3 sirkels met mekaar kan “trou”. Waar vind oorvleueling plaas? Dit is die plek waar jy op hierdie stadium van jou lewe jou roeping behoort uit te leef.

So gesien, is roeping iets wat altyd aan die verander is. Waar jou waardesisteem waarskynlik meer konstant is, is mens se roeping gebonde aan ‘n tydvak. Dit is onlosmaaklik verbind aan jou persoonlike verhaal en jou konteks. Dikwels sal jy vind dat soos wat jou eie lewensreis verder ontvou – en jou konteks verander – jou roeping ook kan verskuif.